Adatkezelési tájékoztató

KRL KONTROL Műszaki, Fejlesztő, Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság személyes adatokat érintő adatkezelési tevékenységeiről

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 13. cikke alapján a

KRL KONTROL Műszaki, Fejlesztő, Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(a továbbiakban: Adatkezelő) által történő személyes adatkezelésekkel összefüggésben az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

1. Az Adatkezelő ADATAI

Neve:                   KRL KONTROL Műszaki, Fejlesztő, Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:             2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 81.

E-mail:                 krl@krl.hu

Honlap:                www.krl.hu


2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

-    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR),

-    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),

A GDPR értelmében „személyes adat”:

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.


3. Az adatkezelésre vonatkozó adatok

3.1. Az Adatkezelő által végzett személyes adatkezelések:

3.1.1. ügyféladat nyilvántartás működtetése érdekében történő személyes adatkezelés

Az adatkezelés célja :

Adatkezelő weboldalán igénybevehető Adatkezelő által nyújtandó szolgáltatások (ajánlatkérés) teljesíthetőségét biosító az ügyfél azonosítását lehetővé tevő szükséges adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) a) alapján az érintett hozzájárulása

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

A kezelt személyes adatok felsorolása illetőleg kategóriái:

név, telefonszám, email cím, cég név, login név, jelszó

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok gyűjtésének forrása:

közvetlenül az érintett

Érintettek köre:

Adatkezelő természetes személy üzleti partnere vagy üzleti  szerződéses jogi személy partnerének kapcsolattartója

 

3.1.2. hírlevél szolgáltatás nyújtása során történő személyes adatkezelés

Az adatkezelés célja:

Gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők/ügyfelek/partnerek részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, az Adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatait tartalmazó direkt marketing tartalmú megkeresések, az ügyfelek/partnerek igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása, valamint az Adatkezelő szolgáltatásairól, termékeiről, újdonságairól, híreiről, eseményeiről és akcióiról ügyfelei/partnerei rendszeres, általános vagy személyre szabott tájékoztatás.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) a) alapján az érintett hozzájárulása

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

A kezelt személyes adatok felsorolása illetőleg kategóriái:

e-mail cím

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok gyűjtésének forrása:

közvetlenül az érintett

Érintettek köre:

Adatkezelő természetes személy üzleti partnere vagy üzleti  szerződéses jogi személy partnerének kapcsolattartója

 

3.1.3. hibabejelentő szolgáltatás nyújtása során történő személyes adatkezelés

Az adatkezelés célja:

Adatkezelő weboldalán igénybevehető hibabejelentő szolgáltatás teljesíthetőségét biztosító személyes adatkezelés, melynek célja a hiba kijavításakor a helyszínen együttműködő személy beazonosítása.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) f) alapján a hibabejelentő személy jogos érdeke

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A hibabejelentés eredményed feldolgozásáig.

A kezelt személyes adatok felsorolása illetőleg kategóriái:

név, cím

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok gyűjtésének forrása:

Az adatkezelő üzleti partnere vagy  szerződéses  személy partnere (Adatkezelő címzettként kapja meg az érintett adatait)

Érintettek köre:

Az Adatkezelő természetes személy üzleti partnere vagy  szerződéses jogi személy partnere által megjelölt személy

 

3.1.4. szerződéses parnerek kapcsolattartói adatainak kezelése

Az adatkezelés célja:

kapcsolattartás a szerződések/ajánlatkérések teljesítése érdekében az adatkezelő üzleti és szerződéses partnereivel

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelő üzleti partnere vagy szerződéses jogi személy partnere esetében:a partner jogos érdeke a GDPR 6 cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján. Adatkezelő természetes személy szerződéses partnere esetében szerződés/ajánlatkérés teljesítéséhz fűződő érdek a GDPR 6 cikk (1) bekezdés (b) pontja alapján.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Adatkezelő   üzleti partnere  esetében:az első kapcsolatfelvételt követő 5 év, Adatkezelő szerződéses partnere setében: A  szerződés  időbeli hatálya alatt (annak megszűnéséig)  a szerződés teljesítéséhez szükséges időtartamig,     ezt követően egyéb jogszabályban rögzített  tárolási  idő hiányában, a szerződés megszűnését  követő 9   évig kezeli az Adatkezelő a közreműködő adatait, ezt követően a személyes adatokat helyreállíthatatlanul törli.

A kezelt személyes adatok felsorolása illetőleg kategóriái:

Az Adatkezelő  üzleti vagy  szerződéses partnerei természetes személy munkavállójának, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személynek, önálló vagy együttes cégjegyzésre jogosult képviselőjének, közreműködőjének,    szerződéses kapcsolattartójának adatai: név, telefonszám, email cím, cég név,

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok gyűjtésének forrása:

Adatkezelő részére megküldött ajánlatok, szerződések, ileltve közvetlenül az érintettek

Érintettek köre:

Adatkezelő természetes személy üzleti partnere vagy üzleti  szerződéses jogi személy partnerének kapcsolattartója

 

 

3.2.Tájékoztatás az automatizált döntéshozatallal vagy profilalkotással kapcsolatban

Adatkezelő automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást nem végez.


3.3.Ha van Címzett

A „Címzett” fogalma:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 

3.4.Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait?

A kezelt adatok harmadik fél részére nem kerülnek átadásra, kivéve a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott esetekben, illetve ha jogszabály, illetve jogerős bírósági vagy hatósági határozat másként rendelkezik.

A személyes adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. Ennek megfelelően az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő kijelölt munkavállalói valamint az Adatkezelő által bevont Aadatfeldolgozó kijelölt munkavállalói ismerhetik meg a szakmai feladataik ellátásához szükséges mértékben.

Tárhely-szolgáltas céljára alkalmazott Adatfeldolgozó:

név: fws online Kft.
cím: 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi u. 44.


3.5. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén, illetve Adatfeldolgozó által biztosított tárhelyén tárolja. Az érintett személyes adatai kezeléséhez az Adatkezelő a 3.4. pontban megjelölt adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe. Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.


4. Az Ön MINT ÉRINTETT jogai

4.1.A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:

(1)  Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

(2)  Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a jogszabály által előírt megfelelő garanciákról.

(3)  Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

4.2.A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni.

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

4.3.A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törését kérni az alábbiak szerint:

(1)       Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2)  Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3)  Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,

 1. a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
 2. b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy
 3. c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
 4. d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
 5. e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
 6. f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy
 7. g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
 8. h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.

 

4.4.A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint:

(1)  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2)  Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

4.5.A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

(1)  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2)  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(3)  A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(4)  Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(5)  Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

4.6.A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint:

(1)  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése
 2. és az adatkezelés automatizált módon történik.

(2)  Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3)  Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4)  Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy egyes jogai részben vagy egészben korlátozottak lehetnek az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek illetőleg annak jogosérdekei miatt. További tájékoztatási igény esetén kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz a jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában rögzített elérhetőségeken.

 

4.7.Az Adatkezelőhöz címzett érintetti jogok gyakorlására vonatkozó kérelem, panasz

Az Adatkezelő. lehetőséget biztosít az Ön számára arra, hogy a jogai gyakorlásával kapcsolatos-, azok érvényesítésére vonatkozó kérelmét, panaszát az alábbi módok bármelyikén előterjessze:

 1. a) az Adatkezelőnek küldött postai küldemény útján postai úton,
 2. b) az Adatkezelőnek küldött e-mail útján, a jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában foglalt elérhetőségeken.

 

Az Adatkezelő az Ön kérelmét, panaszát indokolatlan késedelem nélkül, de – a jogszabály által megadott időkerettel összhangban – mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti, és arról Önt tájékoztatja.

A kérelem megtagadásáról az Adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja Önt ennek okairól, valamint az Ön jogorvoslati lehetőségeiről.

Az Adatkezelő az Ön postai címét vagy telefonszámát semmilyen más célra nem használja fel, kizárólag arra, hogy Önnek választ adjon a megkeresésére, ha ezt az adatot Ön részünkre a jogainak érvényesítésére vonatkozó kérelemben megadja.

Kérjük, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz, vagy bírósághoz fordulna, forduljon első körben közvetlenül hozzánk, a fenti 1. pontban rögzített elérhetőségeinken.

 

5. Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabályokba ütközik.


A felügyeleti hatóság

neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

címe: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11;

honlap: www.naih.hu)

 

Ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelő a jogszabályokkal ütköző módon kezeli, jogosult bírósághoz fordulni, és polgári peres eljárást indítani.

 

Szeretnénk felhívni a szíves figyelmét arra, hogy a pert választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja (a törvényszékek felsorolása és elérhetősége az alábbi linken keresztül tekinthető meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

Ajánlatkérés